ПРОЕКТИ
 
Проект BG05M2ОP001-3.005-0004
„Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“


За учебната 2019/2020 г. в ОУ"Петко Каравелов" гр. Асеновград се сформира една група от 8 деца, които провеждат педагогически ситуации с деца 5-6 години, невладеещи български език.Ръководител на групата - Ирина Ташева - старши учител подготвителна група.
Проект  BG05M20P001-2.012 - 0001 "Образование за утрешния ден", финансиран по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г., съфинансиран от  Европейския съюз чрез  Европейските структурни и инвестиционни фондове.

През учебната 2019/2020 г. ОУ"Петко Каравелов" гр. Асеновград работи по проект BG05M20P001-2.012 - 0001 "Образование за утрешния ден" като има създадени групи за повишаване на дигиталната компетентност  и умения на учениците под формата на извънкласни дейности  /клубове по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения - базови/.
Проектът е на обща стойност 104959178, 01 лв. и се финансира по перативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж",  съфинансиран от  Европейския социален фонд.
Продължителността на проекта е 36 месеца - от 15.10.2019 г. до 15.10.2022 г.
За учебната 2019/2020 г. в ОУ"Петко Каравелов" гр. Асеновград се сформираха следните групи:
1. "Аз и компютърът" - ръководител Елена Гърбева, с 15 ученици.
2. "Компютър и анимация" - ръководител Райна Георгиева с 13 ученици.
КОНТАКТИ

4230, Асеновград
ул. "Асен Карастоянов" 16
тел.: 0331 65141
e-mail: karavelov.ad@abv.bg
НАМЕРИ НИ ВЪВ FACEBOOK