Copyright © 2013 · www.obrazovanie.asenovgrad-bg.com  ·  All Rights reserved
Основно училище "Петко Каравелов" -  Асеновград
  Добре дошли нa сайта на ОУ "Петко Каравелов" - Асеновград!
      Сформирани са ПИГ  в начален и среден курс. Добри възможности за разгръщане творческите заложби на подрастващите дават разнообразните форми на извънкласна дейност в областта на литературата, историята, музиката, спорта, изобразителното изкуство и др.
      Въведени са важни символи и ритуали. Учебното заведение е на едносменен режим на обучение и на делгиран бюджет.
     Последните години бележат значително повишаване на интереса към училището и затвърждаване на неговия престиж. Въпреки демографския срив в национален мащаб, общият брой на учениците нараства, което позволява много добра пълняемост на паралелките във всички класове. Успешното интегриране на деца със специални образователни потребности и наличието на логопедичен кабинет прави училището притегателен център за много от тях. Целенасочената ежедневна работа за създаването на училищна среда и позитивно мислене събужда траен интерес у ученици и родители. Представянето на конкурсните изпити и реализацията на седмокласниците в престижни учебни заведения на територията на региона е удовлетворяващо и адекватно на получените в училището знания.
      ОУ „Петко Каравелов” е духовно средище със почти стогодишна история. Наследник на откритото през 1911 г. начално училище, то е съхранило богатите традиции и възрожденския дух на първите си родолюбиви създатели.
        Днес учебното заведение е най-голямото основно училище в асеновградска община със 700 ученици. Училището разполага с добра материална база, която непрекъснато се обновява. Застроената площ включва два основни корпуса, самостоятелно обособени, в които се обичават учениците от началния и средния курс. В сградите има 16 класни стаи, 14 кабинета по различните учебни предмети, 2 добре обурудвани компютърни зали с достъп до интернет, физкултурен салон, празнично-ритуална зала, библиотека и помещение, предназначено за нуждите на дацата от ПДГ. За здаравето на учениците се грижи медицинско лице, а училищният стол има възможности за обслужване на 200 човека.
      Защитеният проект за финансирането на  е от ключово значение за разширяването и по-нататъшното развитие на учебната спортна база. Множат се наградите на възпитаниците на ОУ „Петко Каравелов” в общински, регионални и национални културни и спортни изяви.
      В училището работят 46 учители с висока професионално-педагогическа подготовка, на чиито усилия, интелект и духовност се гради авторитета на училището. В урочната им дейност все по-умело се прилагат интерактивни методи на обучение, водещи до засилване на мотивацията за учене. Добрият психоклимат, колегиалност и толерантност възпитават подрастващите в дух на взаимно уважение и са нагледен пример за пълноценно човешко общуване.
      Като се основава на своите дългогодишни традиции и квалифициран човешки ресурс, училището е длъжно непрекъснато да се обогатява и утвърждава като динамично развиваща се и модерна институция.
      ОУ „Петко Каравелов” вижда своя облик в бъдещето като учебно заведение с водещи позиции в общинската образователна система.
      Неговата визия е да формира личности - добре подготвени, за да продължат образованието си, носители на една по-висока нравственост.
Екипността и партньорството в педагогическия процес на всички нива, практическата реализация на иновационните стратегии и мобилизирането на родителската общност са сред основните приоритети на училището.
Полезни връзки
Уикипедия
МОН
Shkolo.bg
Google
Дечица - забавен детски сайт
История на България
Електронен речник
Наши приятели от Русия
             Богатството на ОУ „Петко Каравелов” са неговите ученици. С много любов и загриженост към едно по-добро бъдеще - такива са благородните амбиции на ръководството.
26.03.2021г.
Патронен празник на Основно училище „ Петко Каравелов“
За този век всеки, който се е докоснал до училище „ Петко Каравелов“ е попил традициите, духа и хъса на победител, принципите и постоянството на нашия патрон - Петко Каравелов - виден политик, непримирим и умел държавник в Следосвобожденска България.
Днес ние честваме 110 години от създаването на училището ни - 110 години история, 110 години спомени, 110 години слава.
Вижте целия поздравителен адрес
Съгласно предписание на РЗИ №398/03-06-2021г. и Заповед №РД10-814/03.09.2021г. на Директорът на училището, във връзка с установен положителен случай на Ковид - 19, учениците от 4в клас преминават на обучение в ОРЕС до 09.06.2021г. включително!